Sertifikalı Eğitim Alanı Belirleme Başvurusu
21 Nisan 2019

04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sertifikalı eğitim alanlarının ve bu alanlarda eğitim programlarının standartları Bakanlığımızca şahsen ya da ilgili kurumların başvurusu üzerine belirlenmektedir. Başvurular dilekçe ekinde doldurulmuş başvuru formu ile il sağlık müdürlüklerine veya sertifikalı eğitimin ilgili olduğu, Bakanlık merkez teşkilatındaki hizmet birimini veya Bakanlığın bağlı kuruluşuna yapılır.

Sertifikalı eğitim alanları ile standartlarının belirlenmesi işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

 1. Eğer başvuru il sağlık müdürlüğü başvuru talebini ilgili birime iletir.
 2. İlgili birim başvuruyu değerlendirir ve talebi uygun görmesi halinde kendi görüşleri ile birlikte Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne iletir.
 3. Genel Müdürlük başvuruları değerlendirmek üzere her bir alanda, Genel Müdürlüğün eğitim ve sertifikasyon hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı ya da daire başkanı başkanlığında; sertifikalı eğitimin ilgili olduğu Bakanlık biriminin ilgili genel müdür yardımcısı/başkan yardımcısı veya daire başkanı ve o alanda deneyimli kişilerden ön inceleme komisyonu kurulur.
 4. Ön inceleme komisyon toplantısında başvuru sahibi talep ettiği eğitimin neden gerekli olduğunu anlatır.
 5. Komisyon tıpta ve diş hekimliğinde uzman olanlara yönelik verilecek sertifikalı eğitimlerde Tıpta Uzmanlık Kurulunun uygun görüşünü, diğer sertifikalı eğitimler için gerekli görürse Sağlık Meslekleri Kurulunun görüşünü alır.
 6. Ön inceleme komisyonun değerlendirmesi sonucunda sertifikalı eğitim talebinin uygun ya da uygun olmadığına karar verilir.
 7. Değerlendirme sonunda uygun görülmeyen başvuru, gerekçesi de belirtilerek Bakanlıkça reddedilir.
 8. Sertifikalı eğitim alanı uygun görülmesi durumunda Genel Müdürlüğün eğitim ve sertifikasyon hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcısı ya da daire başkanı başkanlığında; sertifikalı eğitimin ilgili olduğu Bakanlık biriminin ilgili genel müdür yardımcısı/başkan yardımcısı veya daire başkanı ve o alanda deneyimli kişilerden üye sayısı ve görev süresi belirlenmiş bilimsel komisyon kurar.
 9. Komisyon; uygun görülen alanda sertifikalı eğitimin süresini, müfredatı, eğitim verilecek merkezin niteliklerini, program sorumlusunu, eğitici ve programa katılacak katılımcının niteliklerini, eğitim materyallerini, eğitimin sonunda uygulanacak sınavın usul ve esaslarını, sertifikanın geçerlilik süresi ve sertifikanın yenilenmesi ile eğitim programının denetim usul ve esaslarına ilişkin standartları belirler.
 10. Komisyon standartları belirlenmiş alanda sertifikalı insan gücü ihtiyacı ile ilgili olarak Bakanlık planlamalarına esas olmak üzere görüş oluşturur.
 11. Komisyon salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların en az üçte iki çoğunluğuyla karar alınır.
 12. Komisyon kararları Bakanlıkça onaylanması halinde yürürlüğe girer.
 13. Belirlenen sertifikalı eğitim alanları ile standartları Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.