Görev ve Sorumlulukları
17 Aralık 2020

10.01.2020 tarihli Makam Onayı ile yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge’ye göre görevlerimiz şunlardır:

MADDE 9 - (1) Eğitim ve sertifîkasyon dairesi başkanlığının görevleri şunlardır:

 1. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim gibi eğitimleri ile ilgili düzenleme yapmak, koordine etmek, kredilendirmek ve eğitimleri izlemek,
 2. Hizmet içi eğitimlerin planlanması, programlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, uygulanan plan ve programların takibini yaparak kayıt altına alınmasını ve raporlandırılmasmı sağlamak,
 3. Sağlık alanında düzenlenecek sertifikalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 4. Sertifikalı eğitim alanı belirlemeye yönelik yapılan başvurularının değerlendirilmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
 5. Eğitim sonrası personele verilen belgelerin ve sertifikaların kaydının yapılmasını sağlamak,
 6. Bakanlık yayın numarasının verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 7. Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği doğrultusunda mesleki eğitim ve tez iş ve işlemlerini yapmak,
 8. 1219 sayılı Kanuna göre verilen yetki belgelerinin düzenlenmesine ilişkin talepleri değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
 9. Uzaktan eğitim ile verilmesi uygun olan eğitimlerin planlanması, eğitim içeriklerinin öğretim materyali olarak hazırlaması, programlanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yürütülmesine rehberlik etmek,
 10. Uzaktan eğitimlerin plan ve programlarının takibini yaparak kayıt altına almak ve raporlamak,
 11. Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.